Skip to main content

banner Christus de Zoon van God

Verwerking bij Bijbelstudie over de namen Heer der heren, de zoon van David

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

 
Lees eerst samen een paar Bijbelgedeelten over deze namen: Psalm 2; Filippenzen 2,8-11.
 
Samen zingen Psalm 89:2,3:
(De zoon van David):
Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des HEREN mond,
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond,
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen,
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren.
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden,
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden.
 
(De Heer der heren):
Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
Ja, Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.
 

Punten voor de bespreking
1. Korte terugblik:
                                                                         VEELBELOVENDE NAMEN
Jezus De zoon van de mens Christus De Zoon van God Heer der heren De zoon van David
Roepnaam Schuilnaam Eigennaam Doopnaam
Redder van de mensheid
(In mensen welbehagen)
Redder van de schepping
(Ere zij God)
 
In bovenstaande tabel zie je rechts de namen waarover het gaat in deze derde Bijbelstudie (Heer der heren; de zoon van David).
Waarom passen deze twee namen bij elkaar?
Schrijf nu in de vakjes onder deze twee namen een typering ervan: leg eens uit aan elkaar waarom die typeringen passen bij de namen.
Schrijf nu in het grote vak daaronder wat onze Heiland dankzij deze namen voor ons betekent. Leg eens uit waarom die betekenis samenhangt met de twee namen.
 
2. De naam Heer der heren
Onze Heiland is niet alleen de Koning over alle aardse koningen, Hij is veel meer! Hij is ook de Machthebber boven alle onzichtbare machten in de hemelse gewesten. Omdat wij die niet zien, onderschatten we vaak hun invloed in de mensenwereld. Om te begrijpen hoe groot de macht van onze Here Jezus Christus is, moeten we ons een beeld proberen te vormen van de machten die onze zichtbare wereld overstijgen. Gelukkig hoeven ze ons niet te beangstigen. Jezus is de Heer der heren! Maar dit betekent niet dat wij naïef moeten zijn: er woedt een grote strijd op dit moment!
Hier volgt een lijstje bijbelteksten. Laat ieder (eventueel samen met een ander) er één van opzoeken en die voor zichzelf lezen. Daarna kun je aan elkaar vertellen wat je uit die tekst leert over de onzichtbare machten en de Heer der heren.
- Matteüs 12,22-28
- Lucas 10,10-22
- 1 Korintiërs 15,20-28
- Efeziërs 6,10-17
- Kolossenzen 1,12-17
- Openbaring 19,11-16
 
3. De naam zoon van David
Lees nog eens Matteüs 22,41-46 en bespreek de volgende vragen:
- Welke psalm wordt hier aangehaald door onze Heiland?
- Leg eens uit hoe in deze psalm de benamingen `zoon van David’ en `Heer der heren’ beide voorkomen en met elkaar worden gelijkgesteld.
- Waarom is dit nu de `laatste vraag’ die onze Heiland aan zijn vijanden stelt: waarom worden ze hierdoor erg in verlegenheid gebracht?
 
4. De Here bewaart zijn geschiedenis.
Namen als Mozes en Elia blijven ook in de hemel (zie de verheerlijking op de berg). De naam David blijft gehecht aan zijn grote Zoon Jezus Christus. Veel namen van goddelozen zullen uiteindelijk worden uitgewist (Psalm 69,28-29; Openbaring 3,5), maar er is ook een boek van het leven waarin mensennamen staan geschreven voorgoed (Filippiërs 4,3). Dat heeft alles te maken met Gods genadige beloften.
Vind je het heel gewoon dat de Heer der heren ook Davids zoon heet? En dat de namen van de twaalf stammen terugkeren in Openbaring (7,4-8)? Toch is het heel verrassend. Probeer dat eens zo met elkaar te bespreken, dat het echt tot je doordringt hoe bijzonder dit is.
 
Samen danken:
Lees voor het gebed 1 Petrus 5,8-11.
 
Gebedspunten:
- Maak ons waakzaam in een tijd van geestelijke strijd
- Maak ons één met allen die vervolgd worden
- Doe ons geloven in de hemelse luister van onze Heer der heren, Davids zoon
- Doe ons vertrouwen dat Hij ons wil doen volharden
- Help ons Hem altijd alle eer te geven, al de dagen van dit sterfelijk leven
- Laat zijn koninkrijk en het eeuwige leven spoedig komen op deze aarde!