Titus een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Waar blijft het evangelie van het nabije hemelrijk?

Het lijkt erop alsof wij ons in het tweede gedeelte van het Nieuwe Testament in een heel andere omgeving bevinden dan in de evangeliën. Is dat zo?

Vraag

In de eerste modules hebt u ons gewezen op het Evangelie van het Koninkrijk Gods, zoals dat door de Heiland is verkondigd. In de huidige module over het Evangelie voor de volken lijkt het alsof de apostelen een “ander” Evangelie brengen. Kort en goed luidt mijn vraag: Waar is het Evangelie van het Koninkrijk gebleven?

ANTWOORD

Het evangelie van het koninkrijk blijft ook in de apostolische prediking het centrum (zie Hand.1,3.6; 14,22; 19,8; 28,23).
In de brieven staat die basisprediking meer aan de horizon en de aandacht richt zich dan op de pastorale realiteit hier beneden. Daardoor ontstaat een ander perspectief. Het is echter slechts schijn dat het koninkrijk zou zijn verdwenen. De verwachting van Gods koninkrijk blijft het belangrijkste: niemand mag dat missen. Daarom spannen de schrijvers van de brieven zich in om de gemeenten van dwaling terug te roepen of in het goede te bemoedigen.
Let maar eens op hoe vaak die horizon van het hemelrijk in beeld komt. In de bijlage `04.2 Hoe nabij is het hemelrijk’ staat daarover het volgende:

Het hemelrijk is de erfenis die voor ons gereed ligt in de hemel (1 Petrus 1,3-12 vergelijk 1 Korintiërs 6,9-10; 15,50; Galaten 5,21; Efeziërs 5,5; Jakobus 2,5). Straks gaan we dat hemelrijk binnen waar we nu nog niet zijn (al zijn we er geestelijk mee verbonden): 2 Petrus 1,11. Het onwankelbare koninkrijk ligt vóór ons en is al voor ons gereedgemaakt (Hebreeën 12,26-28). Paulus verwacht aan het einde van zijn leven, dat de Here hem van alle kwaad zal redden en `veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen’ (2 Timoteüs 4,18).

Het blijkt ook hier hoe belangrijk het is, dat wij bij het bijbellezen niet alles plat naast elkaar leggen, maar oog hebben voor het verschillende perspectief van diverse bijbelboeken. We moeten ze lezen vanuit het geheel van Gods geschiedenis en prediking, rekening houdend met de bijzondere situaties van sommige brieven.

Afdrukken